Slovník

1.8.2013

Následující seznam poskytuje přehled nejdůležitějších pojmů používaných ve fotovoltaickém průmyslu.

Střídavý proud AC

Střídavý proud, též AC (alternating current), je termín označující elektrický proud, jehož směr se periodicky střídá. Může být přeměněn na různé hladiny napětí pomocí střídače.

Asset management

Asset management je služba, která zahrnuje úkoly, jako je kontrola, monitorování smluv, nebo organizace valných hromad.

Zpracování auditu

Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená přezkoumání a zhodnocení dokumentů nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti a obvykle také zhodnotit kvalitu vnitřní kontroly.

Vodivost

Elektrická vodivost (též konduktance – reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud. Elektrická vodivost udává velikost elektrického proudu procházejícího vodičem při jednotkovém napětí na jeho koncích. Vodivost popisuje schopnost přemistovat energii v prostoru.

c-Si

C-Si je chemická zkratka pro krystalický křemík

Degradace

Degradací se rozumí snížení stupně účinnosti modulů, což je snížení výkonu v průběhu času.

Stupeň účinnosti

Stupeň účinnosti ukazuje poměr užitečného výkonu ku potenciálně existujícímu výkonu.

Difuze

Difuze je proces rozptylování částic v prostoru.

Veškeré látky mají tendenci přecházet z prostředí se svou vyšší koncentrací do prostředí s nižší koncentrací. Přirozenou vlastností látek je, že pokud jejich částice mohou, tak se rozptylují do celého prostoru, kterého mohou dosáhnout, až postupně ve všech jeho částech vyrovnají svou koncentraci.

Stejnosměrný proud DC

Stejnosměrný elektrický proud, zkráceně též ss nebo DC (direct current), je elektrický proud, který má stále stejný směr, na rozdíl od proudu střídavého.

Přímé záření (radiace)

Přímé záření – podíl slunečního záření, které dopadá na zemský povrch nebo FV modul nerozptýleně a přímo.

Elektrické pole

Elektrické pole je všudypřítomné fyzikální pole, které je tvořeno energií, kterou vydávají elektricky nabité částice do prostoru kolem sebe. Tím je vysvětlen přenos elektrické síly. 

Emise

Emise (ekologie) – uvolňování polutantů (např. výfukové plyny, oxidy uhlíku, popílek, lehký polétavý prach, oxidy dusíku, oxidy síry), vznikajících nejčastěji spalováním.

Emisní faktor

Emisní faktor popisuje poměr množství uvolněných znečišťujících látek k objemu surového materiálu. 

Emisní úspora

Emisní úspora znamená vyhýbání se znečištění a snížení emisí CO2.

Energeticka amortizace/energetická doba návratnosti

Energetická amortizace uvádí, jak dlouho fotovoltaický systém musí běžet, dokud nevyrobí energii, která byla potřeba k výrobě modulů.

EPC (Engineering, Procurement and Construction) 

EPC (Engineering, Procurement and Construction) zpravidla zahrnuje komplexní řízení realizace projektu  včetně smluvní dokumentace ve stavebním průmyslu. Dodavatel služeb se nazývá EPC. EPC zpravidla postaví elektrárnu klientovi na klíč.

Studie proveditelnosti

Smyslem studie proveditelnosti (anglicky feasibility study) je ověřit proveditelnost projektů. Analyzují se řešení, identifikují se rizika, odhaduje se pravděpodobnost úspěchu. Analyzují se související náklady a doba realizace projektu.

Globální zaření

Globální záření je záření, které dopadá na povrch. To zahrnuje přímé a nepřímé záření.

Hot Spot

Hot Spot obecně popisuje kolísání teploty v modulu. To znamená, že existuje konkrétní přehřátí některých částí modulu, které může být způsobeno např. zastíněním, nebo výrobní vadou.

Úhel sklonu

Je úhel mezi nastaveným PV modulem a rovinou. Optimální sklon závisí na zeměpisné šířce, na které je FV systém nainstalován.

Integrované obvody

Integrované obvody se používají při výrobě velkoplošných modulů na bázi tenkovrstvé technologie. Solární článek je řezán na proužky a poté je přední strana buňky propojena se zadní stranou sousední buňky.

Střídač/měnič

Střídač převádí stejnosměrný proud na proud střídavý.

Ostrovní systém 

Ostrovní systém je nezávislý systém na výrobu energie, který není připojen do sítě. Veškerá vyrobená elektřina je spotřebována u výrobce a není dodávána do sítě.

Kilowatthodina

Kilowatthodina (kWh) je jednotka označující objem elektrické práce, která může být uskutečněna při 1000 wattech za 1 hodinu.

Kilowatt-peak 

Kilowatt-peak je nejvyšší možný objem elektrické energie, která může být FV systémem vyrobena a měřena za standardních testovacích podmínek.

Velký off-grid systém

Velké off-grid systémy mohou být zdrojem elektřiny kdekoliv, kde svítí slunce. Masivně snižují spotřebu fosilních paliv a náklady na logistiku při výrobě elektřiny z tradičních zdrojů. Toto hybridní řešení spojuje fotovoltaické zařízení s bateriemi a záložním generátorem a zajišťuje stabilní a spolehlivou dodávku elektřiny dle potřeby. Systém je vysoce variabilní a lze jej běžně pořídit ve velikosti od 30–300 kWp.

Velký on-grid systém

Velký on-grid systém je vysoce variabilní a dokáže pokrýt až 30% vaši denní špičkové poptávky při srovnatelné kvalitě dodávky. Přinášejí tak významnou úsporu špičkové elektřiny tj. elektřiny spotřebované v době, kdy je zpravidla nejdražší. 

Údržba 

Údržba solární elektrárny zahrnuje preventivní údržbu, ověřování chodu a opravy případných poruch.

Tímto termínem se označuje takový výkon, kdy článek pracuje na maximum tj. vyrábí nejvyšší možný objem elektřiny a napětí. Tento bod se mění v závislosti na řadě faktorů.

Mikro off-grid systém

Mikro off-grid systémy nejsou připojeny do sítě, pro výrobce tak znamenají významnou úsporu nákladů souvisejících s připojením. Tyto systémy lze instalovat všude tam, kde je třeba, a to bez ohledu na tom, zda v místě je či není dostupná elektrizační soustava. Plně integrovaný hybridní systém obsahuje baterii a záložní generátor, dosahuje velikosti do 30 kWp.

Mikro on-grid systém

Mikro on-grid systém umožňuje člověku, aby snížil své náklady na elektřinu a svoji závislost na roustoucích účtech za elektřinu z distribuční sítě díky vlastní výrobě. Bateriové systémy pro ukládání elektřiny Vám umožní využít sluneční elektřinu, dokud je k dispozici. V případě nedostatku potřeby může čerpat domácnost elektřinu rovněž ze sítě.

Modul (solární panel)

Modul se skládá z několika solárních článků a mění sluneční světlo přímo na elektrickou energii.

Účinnost modulu

Účinnost modulu popisuje vztah mezi výkonem modulu a osvitem. Čím vyšší je účinnost modulu, tím vyšší je výkon při osvitu stejné plochy modulů.

Monitoring FVE

Monitoring solárnich elektráren je podrobné hodnocení výkonnosti celého systému a jeho komponentů. Monitoring fotovoltaické elektrárny umožňuje získat aktuální údaje o výkonu solární elektrárny a zaznamenat díky tomu jakoukoliv odchylku výkonu.

Monokrystalické moduly

Monokrystalické moduly mají homogenní krystalickou strukturu, díky čemuž tyto moduly dosahují vyšší účinnosti než polykrystalické. Z důvodu vysoce náročné výroby jsou tyto moduly však dražší.

MPP-tracker

Monitoring elektrárny pomocí zařízení MPP-tracker umožňuje řídit provoz elektrárny tak, aby vyráběla po celý čas na maximum. Zařízení za tímto účelem reguluje napětí. MPP-Tracker je zpravidla součástí střídače nebo systému pro regulaci výkonu. 

O&M – Provoz a údržba

Předmětem Operations & Maintenance (provoz a údržba) je zejména monitoring výkonu solárních článků za účelem optimalizace výkonu elektrárny a dosažení nejvyšších možných hodnot.

Provozování

Součástí Operations (provozování) je monitoring výkonu fotovoltaické elektrárny stejně jako i vedení účetnictví.

Doba návratnosti 

Doba návratnosti je období, za které se investované finanční prostředky investorovi vrátí zpět.

Výkonnostní koeficient

Performance ratio (Výkonnostní koeficient) je uveden v procentech a popisuje vztah mezi skutečným a teoretickým výkonem fotovoltaické instalace. Ukazuje tedy podíl energie, která je skutečně k dispozici pro vývoz do sítě po odečtení ztrát (např. v důsledku tepelných ztrát, ztrát vodivosti) a spotřeby energie pro provoz elektrárny.

Polykrystalické moduly

Polykrystalické moduly, které se skládají z nehomogenně uspořádaných krystalů mají nižší účinnost než monokrystalické moduly, ale jsou méně nákladné z důvodu jednoduššího výrobního procesu.

Audit výrobce

Audit představuje ověřovací a kontrolní procedury, které jsou určeny k vyhodnocení, zda společnost nebo její procesy splňují závazné požadavky a pravidla.

Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je společnost, kde spoluvlastníkovi je poskytnuta vyšší ochrana, pokud se týče jejich podílu na odpovědnosti na podnikových závazcích, který odpovídá jejich majetkovému podílu ve společnosti.

Zajištění kvality výstavby fotovoltaické elektrárny

Za účelem zajištění kvality výstavby fotovoltaické elektrárny je nutné provádět pravidelné kontroly kvality a stavební kontroly, jejichž smyslem je odhalit a včas napravit případné nedostatky. 

Jmenovitý výkon 

Jmenovitý výkon je maximální výkon solárního článku, zjištěný při testování za standardních podmínek. Jmenovitý výkon je vyjádřen v jednotce Wp.

Rating fotovoltaické elektrárny 

Rating fotovoltaické elektrárny pomáhá určit kvalitu a riziko poruchy či úplného selhání fungování fotovoltaické instalace.

Ztráty v důsledku odrazivosti povrchu článků

Část slunečního záření se odráží od povrchu solárního článku, a tím nemůže být použito k výrobě elektrické energie. V závislosti na odrazivosti povrchu článků se zvyšují ztráty.

Podpora

Výrobci elektrické energie ve fotovoltaických elektrárnách, které byly postaveny v době, než tato výroba dosáhla Grid Parity, mají nárok na podporu ve formě zelených bonusů a výkupních cen (v době 2005–2013).

Likvidace

Demontáž obecně popisuje odinstalaci FV systému a obnovení původního stavu střechy nebo plochy pozemni instalace. Obvykle odstraněné nefunkční nebo použité moduly jsou zpětně převzaty firmou která zajišťovala instalaci fotovoltaické elektrárny, která je předá výrobci. Recyklované moduly mohou být použity k vytvoření nových modulů. V České republice sběr ofulů zajišťují tzv. Recyklační společnosti, které byly za účelem sběru modulů a organizace vlastní recyklace a jejího financování speciálně zřízeny.

Zvýšení příjmů

Zvýšení příjmů popisuje procesy směřující ke zvýšení výkonu fotovoltaické elektrárny resp. vyrobené elektrické energie.

Vlastní spotřeba

Vlastní spotřeba je částečné nebo úplné využití vyrobené elektřiny vlastníkem elektrárny zpravidla v budově, na jejíž střeše je systém instalován. Vlastník elektrárny je za vlastní spotřebu zpravidla odměněn speciálním bonusem. 

Solární energie

Solární energie je energie slunečního záření. Může být použita ve formě elektrické energie, tepla a chemické energie.

s.r.l.

s.r.l. je evropská právní forma společnosti v Itálii, což znamená Società a Responsabilità Limitata.

Standardní zkušební podmínky

Standardní zkušební podmínky jsou stanoveny v podobě mezinárodní normy, která umožňuje postupovat jednotně a objektivně při určení jmenovitého výkonu modulů. Díky tomu je možné objektivně hodnotit a srovnávat různé moduly.

Doba osvitu

Počet hodin během dne, ve kterých dopadá přímé sluneční záření, nazýváme dobu osvitu.

Technické minimum

Technickým minimem míníme kompletní inspekce technického stavu FVE z pohledu souladu se závaznými požadavky a pravidly pro kvalitu a její ověření.

Due dilligence technického stavu FVE

Due dilligence technického stavu FVE je posouzení rizik souvisejících s pořízením investice do fotovoltaické elektrárny. Zpravidla se provádí kupujícím, který uvažuje o nákupu oddílů či nemovitostí nebo v případě počáteční veřejné nabídky. Součástí due dilligence je identifikovat silné a slabé stránky projektu, jakož i odpovídající rizika. Proto hraje klíčovou roli v oceňování projektu.

Tenkovrstvé moduly

Tenkovrstvé moduly mají velmi malou tloušťku a jsou charakteristické nízkými výrobními náklady. Jsou pružné a mají nízkou hmotnost. Účinnost těchto modulů je nicméně nižší než u ostatních modulů.

Veřejné využití energetických zdrojů

Veřejně využití energetických zdrojů znamená integraci solární energie do veřejné sítě za účelem diverzifikace energetických zdrojů, posílení slabých míst v síti a vykrytí ztrát při přenosu a zvýšení výroby v letní špičce.

Volt

Volt je mezinárodní jednotka elektrického napětí.

Wafer

Wafer je kruhový nebo čtvercový tenký disk. Tyto kotouče jsou vyrobeny z mono nebo polykrystalických polotovarů a jsou základní deskou pro elektronické součástky.

Zpráva o výnosech

Zpráva o výnosech je podrobná zpráva o dlouhodobých výnosech, které FV systém může generovat. Zpráva o výnosech je jedním z podkladů požadovaných bankou pro účely hodnocení projektu a schválení jeho případného financování.

Loading...

Quicklinks

Novinky

načítám...

 

Quicklinks

Kariéra

Slovník

Zásady zpracování osobních údajů

Monitoring 

Přístup pro zákazníky

Partneři

Cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti.

Loading...

Quicklinks

Novinky

načítám...

 

Quicklinks

Kariéra

Slovník

Zásady zpracování osobních údajů

Monitoring 

Přístup pro zákazníky

Partneři

Cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti.